Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN S-Diving B.V.

Wij zijn S-Diving B.V., met adres Uilenstede 314 1183 DB Amstelveen, met Kvk-nummer: 72613580.

Dit zijn onze algemene voorwaarden (de Voorwaarden). Als u vragen heeft over de Voorwaarden kunt u contact met ons opnemen via e-mailadres: info@s-diving.nl en telefoonnummer: 020-6407806.

Artikel 1 – Algemeen

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website s-diving.nl en alle subdomeinen (de Website). De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden.
 2. Wij zullen u de Voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op de Website.
 3. Wij hebben het recht de Voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Voorwaarden van toepassing is.
 4. Afspraken die afwijken van deze Voorwaarden zijn alleen geldig als wij deze afspraken schriftelijk met u zijn overeengekomen.
 5. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Prijzen

 1. Alle prijzen die S-Diving BV hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die S-Diving BV hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan S-Diving BV te allen tijde wijzigen.

 3. Partijen komen voor een dienstverlening door S-Diving BV een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 4. S-Diving BV is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient S-Diving BV de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 7. S-Diving BV heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal S-Diving BV prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met S-Diving BV op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. S-Diving BV mag bij het aangaan van de overeenkomst het volledig overeengekomen bedrag verlangen.

 2. De klant dient betalingen direct te hebben voldaan.

 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat S-Diving BV de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

 4. S-Diving BV behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 5. Producten worden direct afgerekend in de winkel.

Betalingen en betalingstermijn online 

 1. Producten worden direct afgerekend.

 2. S-Diving BV mag bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een dienst het volledig overeengekomen bedrag verlangen.

 3. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan S-Diving BV betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.

 4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat S-Diving BV de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

 5. S-Diving BV behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de dienst.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is S-Diving BV gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan S-Diving BV.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag S-Diving BV zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van S-Diving BV op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door S-Diving BV, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan S-Diving BV te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is S-Diving BV gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

 2. S-Diving BV roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan S-Diving BV, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht
 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:

 • het product niet is gebruikt
 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 • het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
 • het product geen los tijdschrift of losse krant is
 • het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 • het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 • het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

  • zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten

  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

 2. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@s-diving.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van S-Diving BV, https://www.s-diving.nl, kan worden gedownload.

 3. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan S-Diving BV, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten 

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan S-Diving BV heeft geretourneerd, dan zal S-Diving BV eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van S-Diving BV voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Vergoeding retourkosten 

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht 

 1. S-Diving BV kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van S-Diving BV heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan S-Diving BV.

 3. S-Diving BV is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan S-Diving BV te verrekenen met een vordering op S-Diving BV.

Eigendomsvoorbehoud

 1. S-Diving BV blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van S-Diving BV op grond van wat voor met S-Diving BV gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

 2. Tot die tijd kan S-Diving BV zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

 4. Indien S-Diving BV een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft S-Diving BV het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Levering vindt plaats bij S-Diving BV, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft S-Diving BV het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan S-Diving BV kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door S-Diving BV opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van S-Diving BV.

 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij S-Diving BV niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan S-Diving BV niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan S-Diving BV, bij gebreke waarvan S-Diving BV niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

  • zaken van S-Diving BV die bij de klant aanwezig zijn

  • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 1. De klant geeft op eerste verzoek van S-Diving BV de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor S-Diving BV enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. S-Diving BV voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

 2. S-Diving BV heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat S-Diving BV tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat S-Diving BV tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan S-Diving BV.

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert S-Diving BV de betreffende bescheiden.

 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door S-Diving BV redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst 

 1. De overeenkomst tussen S-Diving BV en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van de cursus, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van  maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.

 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant S-Diving BV schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd

 1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen.

 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

 3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

 4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.

Vrijwaring

De klant vrijwaart S-Diving BV tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door S-Diving BV geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door S-Diving BV geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant S-Diving BV daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 3. Consumenten dienen S-Diving BV uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat S-Diving BV in staat is hierop adequaat te reageren.

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat S-Diving BV gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan S-Diving BV.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling S-Diving BV ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als S-Diving BV een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan S-Diving BV verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid S-Diving BV

 1. S-Diving BV is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien S-Diving BV aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. S-Diving BV is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien S-Diving BV aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van S-Diving BV vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer S-Diving BV toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door S-Diving BV niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat S-Diving BV in verzuim is.

 3. S-Diving BV heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien S-Diving BV kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van S-Diving BV in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan S-Diving BV kan worden toegerekend in een van de wil van S-Diving BV onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van S-Diving BV kan worden verlangd.

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor S-Diving BV 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat S-Diving BV er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 5. S-Diving BV is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. S-Diving BV is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal S-Diving BV zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van S-Diving BV.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat S-Diving BV bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar S-Diving BV is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 juli 2022.

Artikel 3 – Informatie op en beschikbaarheid van de Website

 1. Wij doen ons best om te zorgen dat de Website beschikbaar is en de informatie op de Website up-to-date is.
 2. Wij garanderen niet dat Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Ook kunnen wij niet garanderen dat de informatie op onze Website volledig en juist is. De informatie is afkomstig van de duikschool.
 3. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor geleden schade, als de Website niet of niet veilig werkt.
 4. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor geleden schade door onjuiste of onvolledige informatie op de Website.

Artikel 4 – Registratie

 1. Voor de aankoop van de Cursus moet u zich registreren bij ons op de Website.
 2. U moet minstens 18 jaar oud zijn om de overeenkomst voor een Cursus te sluiten. Als u onder de 18 jaar bent, heeft u voor het sluiten van de overeenkomst toestemming van een ouder/voogd nodig. Er kan een minimum leeftijd voor deelname aan de Cursus verplicht zijn gesteld.
 3. Wij mogen ervan uitgaan dat de gegevens die u aan ons verstrekt kloppen.

Artikel 5 – Prijs

Wij bieden het gebruik van de Website gratis aan u aan.

Artikel 6 – Overeenkomst met duikschool

 1. Wanneer u een Cursus selecteert en de Cursus afrekent via de Website, sluit u een overeenkomst met ons.

Artikel 7 – Uitsluiting

Wij behouden ons het recht voor om u (deels) van de Website uit te sluiten of toegang tot de Website te ontzeggen. Als wij ervoor kiezen u geen toegang meer te verlenen, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortkomt.

Artikel 8 – Vrijwaring en aansprakelijkheid

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor: – directe of indirecte schade die u lijdt door het gebruiken van onze Website;

– directe of indirecte schade die u lijdt door (verkeerde) informatie op de Website, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen;

– schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de Website, om redenen die buiten onze macht liggen.

 1. Wij zijn alleen aansprakelijk voor uw directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal € 500, of het bedrag dat onze verzekeraar in dat geval uitkeert.

Artikel 9 – Privacy Policy

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 10 – Vrijwaring

Door de Website te gebruiken, vrijwaart u ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit onze aansprakelijkheid niet uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 11 – Intellectueel eigendom

U mag inhoud van de Website niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.

Artikel 12 – Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen u en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd over het geschil te oordelen.

Schuiven naar boven